Deň v škole

V   škole žiaci z  Nezábudky majú vyučovanie od 8,00 do 11,30 hod. V čase od 7,30 do 8,30 hod. prichádzajú v doprovode rodičov, pričom rodičia každý deň pravidelne informujú učiteľa o aktuálnom zdravotnom stave dieťaťa, referujú o jeho psychickom stave, zážitkoch a správaní doma. Rodičia sú s pedagógmi v stálom kontakte a kedykoľvek sa môžu informovať a poradiť sa, spolupracovať na tvorbe IEP. V čase príchodu detí a konzultácií rodičov s pedagógmi pracujú všetky deti  v jednej triede za pomoci asistenta učiteľa. Ten zvolí pre každé dieťa individuálnu činnosť, spravidla takú, ktorú zvláda samostatne (skladačky a didaktické pomôcky na rozvoj motoriky, krabicové úlohy, vkladačky (kubusy), puzzle,  skladačky, mozaiky,  hry a písanie na PC, omaľovánky, cvičenia na rehabilitačných prístrojoch – steper, posilovacia lavica, stacionárny bicykel a pod.. Potom odchádzajú deti so svojim špeciálnym pedagógom do triedy, kde má každý polohovateľnú lavicu, stoličku, svoju policu na učebné a kompenzačné pomôcky.

 

V každej z  tried je i kútik na relaxáciu, polohavateľné vrece a množstvo pomôcok. Od 8.30 do 9,30 pracuje špeciálny pedagóg s každým žiakom individuálne a individuálnym tempom podľa možností a schopností žiaka. Väčšinou v tomto čase sú zaradené zložky rozvoj vedomostí z čítania, písania a počtov. Keďže pedagóg pracuje s každým žiakom individuálne podľa IEP, ostatní žiaci vtedy pracujú samostatne na zadaných úlohách, prípadne relaxujú, v ojedinelých prípadoch učiteľ zaradí frontálne vyučovanie (vecné učenie, sociálna komunikácia). V čase od 9,30 do 10.00 hod. idú žiaci v sprievode pedagógov na toaletu, umývajú a utierajú si ruky, pripravia si lavicu na desiatovanie prestretím uteráčika a prinesením pohára na čaj. Tieto činnosti sú náročné pre učiteľa, pretože sa snaží  aby každý žiak bol čo najsamostatnejší a žiakom ktorým druh a stupeň postihnutia nedovoľuje vykonávať tieto činnosti samostatne vedie ruky a snaží sa o aktívnu spoluprácu žiaka pri sebaobslužných činnostiach a aktivitách súvisiacich s osobnou hygienou. Žiaci potom desiatujú, pričom učiteľ opäť dbá o čo najväčšiu samostatnosť žiakov, učí nalievať čaj do pohárov, otvárať desiatové boxy, odbaľovať pečivo zo servítky, odzátkovať fľašu s čajom, otvoriť obal so sušienkami, olúpiť pomaranč, banán, a pod. Po jedení si žiaci musia čo najsamostatnejšie upratať lavicu, vytriasť omrvinky do koša, pozbierať a vyhodiť servítky a papieriky, niekedy poutierať rozliaty čaj, pozametať pod lavicou, odložiť poháre, desiatové boxy a uložiť aktovky na miesto. Tieto činnosti sa nám všetkým javia ako samozrejmé ale pre týchto žiakov majú mimoriadny význam. Učitelia zdôrazňujú sebaobsluhu pri stolovaní, obliekaní a hygiene a považujú tieto činnosti za najdôležitejšie vo vzdelávaní viacnásobne postihnutých žiakov.

 

V čase od 10,00 do 10,30 sú všetci žiaci spoločne v relaxačnej miestnosti alebo na školskej chodbe. Medzi najobľúbenejšie aktivity patrí kolobežkovanie, hry s loptami, cvičenia na fit loptách a pod. Popri tom špeciálny pedagógovia pracujú s jednotlivými deťmi individuálne a zameriavajú sa na rozvoj hrubej motoriky. Chôdza, beh, napodobňovanie pohybov, polohovanie, rovnovážne a dýchacie cvičenia, základy akrobatických cvičení, cvičenia s plnou loptou, cvičenie podľa inštrukcií, prekonávanie prekážok, prenášanie predmetov, podliezanie, plazenie, skákanie, cvičenia na lavičke, masáže, polohovanie vo vreci alebo suchom bazéne, cvičenia na rebrinách a pod., sú činnosti, ktoré špeciálny pedagóg cvičí  individuálne podľa schopností a možností detí.

 

Od 10,30 do 11,30 pracujú deti opäť  každé vo svojej triede so svojím pedagógom, príp. asistentom. Pedagóg zaraďuje nasledujúce činnosti: rozvoj pracovných zručností, sebaobsluha, zdravotná telesná výchova, arteterapia a muzikoterapia. Zaradenie týchto činností sa neriadi prísne rozvrhom, učiteľ ich zaradí podľa situácie, počtu detí a podľa ich psychického a fyzického stavu, pričom opäť pracuje individuálne s každým žiakom. Napríklad: cvičenie na stacionárnom bicykli - žiak cvičí a učiteľ kontroluje pohyb nôh a držanie tela, obúvanie a vyzúvanie ponožiek -  cvičia dvaja žiaci pričom jeden je samostatný a druhý vyžaduje vedenie rúk a pomoc učiteľa, žiak na invalidnom vozíku posiluje horné končatiny cvičením s 0,5 kg činkami pričom učiteľ ho slovne inštruuje a ďalší žiak skladá vopred pripravený odev (tričko a tepláky) a ukladá ho do poličky. Všetky činnosti sú sprevádzané motivovaním žiakov, povzbudzovaním, chválením za najmenší pokrok a odmeňovaním (obľúbenou činnosťou, sladkosťou).

 

Od 11,30 si niektorí rodičia prichádzajú po deti, informujú sa o ich činnosti a výkonoch, dostanú inštrukcie o domácich úlohách prípadne im učitelia ukážu, ako s dieťaťom cvičiť, čo podporovať, rozvíjať  a ktoré prejavy správania si všímať. Deti ktoré ostávajú v školskom klube detí zatiaľ relaxujú, cvičia, počúvajú alebo pozerajú rozprávky, fotografie, prípadne videozáznamy z vlastnej  činnosti (deti sa najradšej sledujú sami, poznajú sa , zaujíma ich to).

 

O 12,00 žiaci odchádzajú s vychovávateľom a asistentom vychovávateľa na obed do školskej jedálne. Predchádza tomu obliekanie a obúvanie samostatné alebo s pomocou učiteľa a asistenta. Opäť je tu viditeľná snaha pedagógov o čo možno najväčšiu mieru samostatnosti. Podobne je to i v jedálni pri jedení a stolovaní. Od  13,00 sú žiaci vonku na školskom dvore, na vychádzke, v detskom kútiku na preliezačkách, v centre voľného času, na krúžkoch, terapiách a pod. Činnosti realizované v popoludňajších hodinách robia deti väčšinou medzi  alebo spolu so zdravými rovesníkmi.

 

 


Kontakt

Nezábudka, o.z.

J. D. Matejovie 542,
033 01 Liptovský Hrádok


+421 918 269 958


Tento web vznikol za podpory

slovenského operného portálu

Opera Slovakia