Výchova a vzdelávanie

 

Výchova a vzdelávanie detí z Nezábudky prebieha v alokovaných triedach pre žiakov s viacnásobným postihnutím pri ŠZŠ. Vznik tried iniciovali pedagógovia a rodičia postihnutých detí. V roku 1999 pedagógovia vypracovali projekt s názvom Nádej, ktorého cieľom bolo zriadenie samostatnej triedy pre viacnásobne postihnuté deti z mesta a blízkeho okolia. Na základe súhlasu a finančnej  podpory KÚ – odboru školstva, bola s účinnosťou od 1.9. 2000 zriadená a otvorená trieda pre viacnásobne postihnutých žiakov. Trieda bola na podnet rodičov umiestnená v priestoroch zdravotníckeho zariadenia – miestnej polikliniky, kde bol v tom čase jediný bezbariérový prístup. Naviac v budove sídlili detskí lekári, fizyoterapeuti i logopéd. Prvý rok sa v triede vzdelávalo 7 žiakov s rôznym  stupňom mentálneho postihnutia a viacerými pridruženými postihnutiami. Žiaci sa vzdelávali podľa Učebných osnov pre vzdelávanie ťažko mentálne postihnutých žiakov vzdelávaných v triedach s individuálnym vzdelávacím programom. Vzdelávanie bolo organizované v troch stupňoch podľa úrovne mentálnych schopností - nižší, stredný, vyšší, pričom edukácia pozostávala z dvoch blokov, výchovnovzdelávacieho a relaxačného.  Triada bola v tom čase personálne zabezpečená jedným špeciálnym pedagógom a dvoma vychovávateľmi, z ktorých jeden pôsobil ako pomocný učiteľ v dopoludňajších hodinách, druhý ako vychovávateľ v rámci ŠKD.

 

Vsúčasnosti sa v dvoch triedach pre deti s viacnásobným postihnutím ŠZŠ vzdeláva 12 žiakov. Žiaci sú vzdelávaní podľa Vzdelávacieho programu pre žiakov s viacnásobným postihnutím  a podľa individuálneho vzdelávacieho programu. Súčasťou edukácie je i školský klub detí, kde je poskytovaná komplexná starostlivosť o deti až do 16,00 hod..V triedach Praktickej  školy v Liptovskom Mikuláši, ktoré sú pokračovaním vzdelávania viacnásobne postihnutých detí a mládeže je 5 žiakov, taktiež členov Nezábudky.

 

 

 


Kontakt

Nezábudka, o.z.

J. D. Matejovie 542,
033 01 Liptovský Hrádok


+421 918 269 958


Tento web vznikol za podpory

slovenského operného portálu

Opera Slovakia